Ưu đãi trực tiếp tại Vina Healthcare

Những ưu đãi áp dụng khi khách hàng đăng ký dịch vụ trực tiếp với Vina Healthcare (không thông qua bên thứ 3)

Ưu đãi thông qua đối tác của Vina Healthcare

Những ưu đãi áp dụng khi khách hàng đăng ký dịch vụ Vina Healthcare thông qua đối tác